ďťżObec sa nachádza v Starohorskej doline, ktorá tvorí hranicu medzi Starohorskými vrchmi na východe a Ve?kou Fatrou na západe. Obec le?í na styku Nízkych Tatier a Ve?kej Fatry, stred obce je v nadmorskej vý?ke 472 m. Obcou prechádza hlavný cestný ?ah E77 Banská Bystrica - Ru?omberok.
Ku Starým Horám patria osady Horný a Dolný Jelenec, Pra?nica, Valentová, Rybie, Richtárová a Polkanová.

Staré Hory sú výhodným východiskovým bodom turistických trás, preto?e sú kri?ovatkou viacerých turistických chodníkov.

Okolie obce poskytuje mo?nosti letnej a zimnej turistiky po turistických trasách:

  • do Ve?kej Fatry cez Tureckú alebo Rybô na Majerovú skalu, Krá?ovu stud?u, do Sedla, na ?ierny Kame?, Bori?ov
  • do Nízkych Tatier cez Richtárovú, Haliar a Jelenskú dolinu pod Jelenskú skalu, ?pa?odolinský ?turec, ?achti?ku, náu?ným chodníkom na Donovaly, Kali?tie, Balá?e, ?paniu Dolinu a na Pohronie
  • okolie obce poskytuje aj mo?nos? ly?ovania na Krí?nej a na Donovaloch

Staré Hory sa pokladajú za najstar?iu banícku lokalitu v okolí Banskej Bystrice.

Obec vznikla ako banícka osada v 13.storo?í. ?a?ila a spracúvala sa tu strieborná a medená ruda. Vo vy?a?enej hlu?ine sa dokonca na?li aj kamenné nástroje pou?ívané pri ?a?be rudy. Vrchol rozvoja Staré Hory dosiahli na prelome 15. a 16. storo?ia, kedy bol v obci vybudovaný rozsiahly komplex taviacich hút, ?o podmienilo aj rozvoj ?a?by dreva a uhliarstva.

Na území obce sa nachádza chránený prírodný výtvor "Majerova skala" na ochranu výrazného skalného útvaru s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny.

ďťż