Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Staré HoryHľadať
 
 

Komisie

Vo vlastnej pôsobnosti zriaďuje obecné zastupiteľstvo obce Staré Hory nasledovné komisie

Komisiu pre ochranu verejného záujmu

Členovia komisie: Marian Gajdoš, MVDr. Tatiana Sitárová, Martin Ulehla, Marek Lovás

Predseda komisie: 

 • Komisia  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcie  starostu  je  stálym, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
 • Komisia preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade  ich  splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

Finančná komisia

Členovia komisie: Dobrovičová Renáta, Ján Šabo, Marek Lovás

Predseda komisie: Dobrovičová Renáta

 • Dáva návrhy na zvýšenie príjmovej časti rozpočtu obce
 • Vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmien, k správam o čerpaní rozpočtu a k záverečnému účtu obce,
 • Predkladá písomné stanoviská pre rokovanie obecného  zastupiteľstva, navrhuje parametre všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch,
 • Dáva návrhy na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, posudzuje  žiadosti  o poskytnutie  jednorazovej  dávky  sociálnej  pomoci  a predkladá návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • Dáva návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov, posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí   potrebujú   pomoc  z   pohľadu   prenesenia   kompetencií   štátnej   správy opatrovateľská služba, posudzuje návrhy na sociálne - právnu ochranu detí a mládeže  posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy

Športová komisia

Členovia komisie: Martin Ulehla, Branislav Olejár, Radovan Filip, Martin Debnár, PaedDr. Radoslav Klinec

Predseda komisie: Martin Ulehla

 • Dáva návrhy a spolupracuje pri rozvoji  telesnej kultúry a športu v obci,
 • Spolupôsobí pri organizácii športových podujatí a  jednotlivých športových aktivít,
 • zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku na verejných priestranstvách, vo verejných miestnostiach, pri športových a kultúrnych podujatiach,
 • Podporuje a pomáha rozvíjať pohybové aktivity v škole a materskej škole  
 • Posudzuje a dáva návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry, vyjadruje sa k využitiu a činnosti v športoviskách  na území obce,
 • Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu, spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne.

Kultúrna komisia

Členovia komisie: MVDr. Tatiana Sitárová, Iveta Babjaková, Ján Lepko, Viera Sládečková, Lenka Kostová

Predseda komisie: MVDr. Tatiana Sitárová

 • Spolupôsobí, navrhuje a pomáha pri koordinácii jednotlivých kultúrnych aktivít
 • Podporuje rozvoj kultúrnych aktivít v školských zariadeniach
 • Spolupracuje, posudzuje a prispieva k rozvoju kultúrneho života v obci.
 • Navrhuje  a kontroluje zlepšenie využitia kultúrnych zariadení v obci,
 • Posudzuje a spolupracuje pri návrhoch  na  ochranu  kultúrnych  pamiatok,  a pamätihodností 
 • Napomáha pri správe  a údržbe  miestnych historických pamiatok,
 • Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
 • Spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a v regióne.
 • Pomáha pri rozvoji tradičných aktivít ktoré tvoria kultúrne dedičstvo obce
 • Tvorí plán kultúrnych a obecných spoločenských aktivít v obci. Zúčastňuje s na ich príprave a organizácii
 • Zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku na verejných priestranstvách, vo verejných miestnostiach, na kultúrnych podujatiach,

Stavebná komisia

Členovia komisie: Peter Telgársky, Ivan dobrovič, Martin Ulehla

Predseda komisie: Peter Telgársky

 • Spolupracuje na tvorbe koncepcií z hľadiska rozvoja obce,
 • Spolupracuje na podkladoch pre projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti,
 • Spolupracuje na obnove historických pamätihodností obce
 • Navrhuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci,
 • Posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
 • Spolupôsobí   pri   príprave   vlastnej   investičnej   a   podnikateľskej   činnosti   obce z územnoplánovacieho hľadiska, predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií.
 • Spolupracuje so pri  návrhoch na rozvoj verejného osvetlenia,
 • Spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,
 • Pomáha pri tvorbe systému nakladania s komunálnym odpadom, v príslušnej oblasti pôsobnosti,
 • Spolupracuje na systéme budovania a zlepšovania pre zásobovanie vodou, riešení pre odpadové vody.

 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Rozpis separovaného zberu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka